Projektazonosító: EFOP-5.5.2-17-2017-00120

A támogatás összege: 47 288 852 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 01.

A szegregáció teret nyer

A hátrányos helyzetű fiatalok szegregálódása nem csak Magyarországon jelentkezik. A környező országok elmaradott térségeiben, de akár a fejlettebb térségek szegregátumaiban is nehézséget jelent ezen réteg kitörése. A projekt nemzetközi jellege teret adna annak, hogy a bevont szakemberek ne csak a helyi viszonyokból kiindulva, hanem tágabb vonatkozásban is értékelhessék a jelenséget, és a kutatásuk során olyan módszertant dolgozhassanak ki, ami a régióban, akár országhatáron kívül is adaptálható legyen. Ez által nem csupán jó gyakorlatot teremthetnének, hanem a külföldi partnerek által olyan információk megszerzésére, helyi gyakorlatok megismerésére is lehetőségük nyílik, amelyek a hazai gyakorlatot is javíthatják, a tapasztalati ismereteket bővíthetik.

Mindezek elengedhetetlenek olyan módszertan kidolgozásakor, ami az élményeken alapuló kompetenciafejlesztő foglalkozások alapjául szolgálhat.

Projektünket a konkrét kutatás megvalósításán kívül szakmai rendezvények (műhelymunkák, tréningek, konferenciák) és erős disszeminációs tevékenység jellemzi. Fontos a jó gyakorlatok összegyűjtése, implementálhatóságuknak vizsgálata és kommunikálása. A projekt eredményeiről számos nyomtatott és on-line tájékoztató anyag készül (tanulmányok, kiadványok, on-line lekérdezés, összehasonlító kutatás), amelyeket lefordítunk és a világ minden pontjáról letölthetővé teszünk. Projektünk további célja a hosszú távú nemzetközi együttműködés kialakítása, a jövőbeli kutatások színvonalának emelése érdekében.
A programok egymással koherensek és szinergikus hatásuknak köszönhetően hozzájárulnak a kitűzött célok megvalósulásához.

A projekt céljait és tevékenységeit megalapozó igényfelmérés

Az előkészítés során 2017. augusztus 05-én fókuszcsoportos megbeszélést tartottunk, ahol több együttműködő partner részvételével megalapoztuk a projekt alapvetését, céljait amelyek kijelölték a későbbiekben kifejtett szakmai tevékenységeket.

A megbeszélés célja, hogy megalapozza azt a nemzetközi együttműködést, amelyet a fenti projekt kapcsán létrehozni kívánunk. A megbeszélés célja, hogy a megvalósítani, erősíteni kívánt együttműködés, hogyan tudja segíteni az alábbi humán szolgáltatásokat:

A vizsgált társadalmi probléma

A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkózatása egyre komolyabb gondot okoz, mind az elmaradott térségekben, mind a fejlettebb területek szegregátumaiban. A formális oktatás nem tud megoldani minden problémát, ami a fiatalok készségbeli hiányosságai, valamint a motiválatlanságuk eredményez. Sok gyerek, fiatal nem azért nem tud a megfelelő módon fejlődni és integrálódni a közösségbe, mert ne lenne rá igénye, vagy tehetsége, csupán formális keretek közt nem mindig megoldható az egyéni, illetve kis csoportokhoz való igazódás. Ennek eredményeként azok, akik kedvezőtlen családi hátterük, vagy egyéb nehezített körülmény miatt, nem tudják kellőképpen fejleszteni készségeiket egyre inkább kiszorulnak a közösségből, ami által egyre nehezebbé válik számukra a kitörés a hátrányos helyzetükből.

Számos tanulmány készült már arról, hogy a lexikális tudás átadása mellett az információk elsajátítására való készség fejlesztése és a társas kompetenciák erősítése legalább olyan fontosságú. Ennek megvalósítására szükség van olyan iskolán kívüli elfoglaltságokra, programokra, amik a fiatalok képességeit élmény alapú fejlesztéssel bővítik és ezáltal a tanulás folyamatát is érdekesebbé, élvezhetőbbé teszik. Sok területen Magyarországon sem megoldott, hogy a hátrányos helyzetből induló gyerekek, fiatalok számára biztosítottak legyenek olyan iskola utáni lehetőségek, amelyeken a résztvevők a közösségi kapcsolatok építése mellett egyéni szinten is fejlődhetnek. Azoknak is biztosítani kell erre lehetőséget, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy drága különórákra és személyes fejlesztésekre járjanak.

Az alternatív komplex fejlesztési programok hiánya mellett komoly problémát jelent a fiatal generációk motiválatlansága. Általános probléma, hogy már fiatal korban megjelenik az alsóbb társadalmi rétegekben a kilátástalanság érzése, ami nehezíti a megfelelő motiváció kialakítását. A megfelelő eszközökkel és fejlesztési módszerekkel ezeknek a fiataloknak vissza lehet adni az önbecsülését és megmutatni nekik, hogy a kellő készségek elsajátításával nekik is van lehetőségük az előrejutásra.